Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých v případě použití kontaktního formuláře na webu geniux.cz.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Společnost: Luxtar, s.r.o.
Sídlo: Sousedská 637, 73514 Orlová-Lutyně
IČ: 06303854
DIČ: CZ06303854
Telefon: 770121805
E-mail: fakturace@luxtar.cz
Kontaktní adresa: Sousedská 637, 73514 Orlová-Lutyně

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme Vámi zadané kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon a email) zpracovávat za účelem komunikace s Vámi.  Zpracovávat a uchovávat osobní údaje budeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR jednání o smlouvě, plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující a případné provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost. 

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům/správcům:

a)společnosti ABRA Software a.s., která naší společnosti poskytuje serverové služby v rámci svého produktu ABRA Flexi, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy pouze dobu nutnou, nejdéle však po dobu jednoho roku od poslední komunikace. V případě navázání spolupráce budeme osobní údaje zpracovávat v souladu s obchodními podmínkami na webu luxtar.cz. 

Práva ve vztahu k osobním údajům

Dle článků 15 až 21 GDPR máte právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce Vám poskytne na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.